Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de rijksdienst die werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Rijkswaterstaat is de beheerder van het nationale rijkswegennetwerk (3260 km), het rijkswaterwegennetwerk (1686 km) en het landelijke watersysteem (65.250 km2).

De aanleiding

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. Op de genoemde gebieden ontwikkelt Rijkswaterstaat de benodigde kennis en expertise en levert hij voor het publiek betrouwbare en bruikbare informatie. Rijkswaterstaat werkt daarbij steeds intensiever samen met andere netwerkbeheerders. Vooral in drukke, grootstedelijke gebieden, maar ook in internationaal verband.

Het effectief en efficiënt uitvoeren van deze taken vraagt een decentrale organisatie. Tien regionale diensten, 36 districten en drie projectdirecties zorgen ervoor dat Rijkswaterstaat midden in de samenleving staat. Daarnaast telt Rijkswaterstaat vijf landelijke diensten. Die ontwikkelen de kennis die nodig is voor de uitvoering van de Rijkswaterstaattaken.

Als sluitstuk van de organisatorische transitie, waarbij alle ondersteunende diensten zijn overgeheveld naar de landelijke Corporate Dienst (CD) is FACILITOR in april 2008 na een Europees aanbestedingstraject geselecteerd als het landelijk FMIS. De CD kent twee contactcentra waar medewerkers terecht kunnen met hun vragen en wensen: het Facilitair contactcentrum (FCC) voor facilitaire zaken voor de medewerkers en het Klanten contactcentrum (KCC) voor activiteiten van het primaire proces, zoals bestuurlijk-juridsche of financiële zaken. Dankzij de unieke 3D-autorisatie van FACILITOR -en het webbased zijn- wordt de totale facilitaire wereld van Rijkswaterstaat nu ondersteund door één centraal systeem in plaats van verschillende regionale systemen.

Luchtfoto Rijkswaterstraat Utrecht

Implementatie

De invoering van het FMIS lag in handen van een projectteam, waarin vertegenwoordigers van ‘de business’, het management, de ICT dienst, Facilitor, het acceptatieteam, de beheerorganisatie en de projectleider betrokken waren. Het projectteam heeft met verschillende methoden de details van de inrichting boven water gehaald en bepaald.

Met behulp van de test-omgeving van FACILITOR zijn de gevolgen van de keuzes direct zichtbaar en inzichtelijk gemaakt, waardoor er bij de uiteindelijke uitrol nauwelijks nog verrassingen waren. De gehele implementatie is gerealiseerd met configuratie van het standaardpakket, er zijn geen maatwerkaanpassingen nodig geweest, zelfs de functionaliteit voor het Klanttevredenheidsonderzoek kon binnen de aanwezige functies worden opgelost.

Een specifiek onderdeel van de implementatie is de koppeling met het personeelssysteem van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hoewel dat systeem de bron is voor medewerker-gegevens van een toenemend aantal ministeries is FACILITOR het eerste systeem dat daadwerkelijk een tweerichtingskoppeling met dit IDM heeft.

Gefaseerde uitrol

De implementatie van FACILITOR bij Rijkswaterstaat verliep in 3 fasen, bewaakt met een Prince II projectplan. Fase 1 betreft de vervanging van de bestaande systemen met minimaal behoud van functionaliteit, maar toch ook de invoering van een uniforme werkwijze en aansluiting van alle diensten, dus ook die voorheen nog geen gebruik maakten van het FMIS. In fase 2 en 3 (2009) wordt het werkende systeem uitgebreid met extra functies die met deze nieuwe basis beschikbaar komen, zoals Gebouw- en ruimtebeheer (Huisvesting), Verhuizingen, Middelenbeheer en Contractbeheer.

Binnen Rijkswaterstaat maken uiteindelijk ca. 1.000 key users en 11.000 frontends gebruik van FACILITOR. De functionaliteit van fase 1 is op 5 november 2008 soepeltjes live gegaan.

Bekijk meer cases

Zij werken al met Facilitor

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen